Algemene voorwaarden

Ik wil van mijn SOA af

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande woorden met hoofdletter geschreven de hiernavolgende betekenis.
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Ikwilvanmijnsoaaf.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Ikwilvanmijnsoaaf.nl;
 • Algemene Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, welke afspraken en regelingen bevatten die vooral betrekking hebben op de relatie van Ikwilvanmijnsoaaf.nl met de Consument;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument(en): de klant (natuurlijke persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Dag(en): kalenderdag(en);
 • Dienst(en): Die diensten die Ikwilvanmijnsoaaf.nl uitvoert, bijvoorbeeld met betrekking tot het Soa-testpakket;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Soa-testpakket: Ikwilvanmijnsoaaf.nl biedt ‘Soa-testpakketten’ aan voor een vaste prijs. Met zo een dergelijk Soa-testpakket krijgt een Consument die vermoedt een soa te hebben (de vier meest voorkomende in dit geval: Gonorroe, Chlamydia (let op; bij mannen enkel voor Chlamydia met betrekking tot de penis en niet de anus), Trichomonas en/of Mycoplasma) de Producten en service om deze soa snel en discreet vast te stellen en eventueel te behandelen. Onderdeel van het Soa-testpakket is een soa-test, verzending van de gebruikte test naar het Laboratorium, behandeling en daaruit voortvloeiende testuitslag door het Laboratorium, en -bij een positieve testuitslag- een online of telefonisch consult bij een BIG geregistreerd arts, en -bij een gegeven recept door de arts- medicatie die op te halen is/of verstuurd kan worden door een met Ikwilvanmijnsoaaf.nl samenwerkende apotheker;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Ikwilvanmijnsoaaf.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Laboratorium: Het laboratorium waar Ikwilvanmijnsoaaf.nl mee samenwerkt voor de behandeling van de soa-testen;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Overeenkomst: de afspraken die Ikwilvanmijnsoaaf.nl met de Consument maakt met betrekking tot het Product en de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ikwilvanmijnsoaaf.nl en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Product(en): de producten die Ikwilvanmijnsoaaf.nl verkoopt, zoals testen voor veelvoorkomende soa’s en het Soa-testpakket en de producten die daarvan onderdeel (kunnen) zijn;
 • Schriftelijk: Waar in de Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt gebruikt wordt uitdrukkelijk ook per e-mail bedoeld;
 • nl: de wederpartij van de Consument, zoals onder art. 2 nader gedefinieerd;
 • Website: Ikwilvanmijnsoaaf.nl.

Artikel 2 – Ikwilvanmijnsoaaf.nl gegevens Ikwilvanmijnsoaaf.nl

 

Vestigingsadres:                                                Keizersgracht 391A, 1016EJ Amsterdam

E-mailadres:                                                       [email protected]

KvK-nummer:                                                    89478436

Btw-identificatienummer:                               NL864994333B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ikwilvanmijnsoaaf.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ikwilvanmijnsoaaf.nl en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld/gepresenteerd, op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is of wordt gedaan, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten, vrijwaringen en aanspraken, zoals in de Algemene Voorwaarden ten behoeve van Ikwilvanmijnsoaaf.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van derde partijen, werknemers en/of hulppersonen (zoals zzp’ers en/of aannemers) die door Ikwilvanmijnsoaaf.nl worden ingeschakeld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod/alle offertes zijn tot en met 14 dagen na de offertedatum geldig, tenzij uit de offerte (of andere schriftelijke afspraken) anders blijkt.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Producten, digitale inhoud en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ikwilvanmijnsoaaf.nl niet.
 3. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren Producten en te verrichten Diensten, de (koop)prijs, de geschatte levertijd en de betalingscondities. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ikwilvanmijnsoaaf.nl niet.
 4. nl biedt (onder andere) ‘soa-pakketten’ aan voor een vaste prijs. Deel van het Soa-testpakket is een soa-test, verzending van de gebruikte test naar het Laboratorium, behandeling en daaruit voortvloeiende testuitslag door het Laboratorium, en -bij een positieve testuitslag- een online of telefonisch consult bij een BIG geregistreerd arts, en -bij een gegeven recept door de arts- medicatie die op te halen is/of verstuurd kan worden door een met Ikwilvanmijnsoaaf.nl samenwerkende apotheker. Indien de klant een negatieve testuitslag krijgt houdt het pakket voor hem/haar daar op. De overige Producten en/of Diensten hebben logischerwijs geen zin meer en de Consument heeft daar dan ook geen recht op. Door het aanbieden van een vaste pakketprijs kan Ikwilvanmijnsoaaf.nl de gemiddelde prijs voor klanten met een soa laag houden.
 5. Het consult met de aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl verbonden BIG geregistreerde arts vindt online of telefonisch plaats.
 6. De Consument geeft Ikwilvanmijnsoaaf.nl reeds bij voorbaat het recht, zonder (op een later moment) de uitdrukkelijke toestemming van de Consument nodig te hebben, om de gehele Overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan derden.
 7. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod of het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Aangezien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ikwilvanmijnsoaaf.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Ook voor de elektronische betaling zal Ikwilvanmijnsoaaf.nl passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. Prijsverlagingen na het sluiten van de Overeenkomst door bijvoorbeeld acties of korting geven de Consument geen recht op prijsvermindering.

Artikel 6 – Verplichtingen Ikwilvanmijnsoaaf.nl

 1. Ikwilvanmijnsoaaf.nl voert haar Diensten uit/levert de Producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de Overeenkomst.
 2. Ikwilvanmijnsoaaf.nl houdt zich bij de levering van Producten en/of uitvoering van haar Diensten aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 7 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of het Product moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument problemen heeft ervaren, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ikwilvanmijnsoaaf.nl via [email protected], maar in ieder geval binnen 14 dagen na levering. Indien de Consument niet binnen deze periode heeft geklaagd wordt ervan uitgegaan dat de Overeenkomst is uitgevoerd zoals verwacht mag worden.
 1. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten met foto’s, zodat Ikwilvanmijnsoaaf.nl eventueel in staat is adequaat te reageren.
 2. Bij Ikwilvanmijnsoaaf.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ikwilvanmijnsoaaf.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument dient Ikwilvanmijnsoaaf.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl ), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 8 – Verplichtingen Consument

 1. Consument dient de instructies en aanwijzingen van Ikwilvanmijnsoaaf.nl of door haar ingeschakelde derden op te volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het respecteren van de gegeven instructies met betrekking tot de hygiëne, incubatietijd en de stappen voor het correct uitvoeren van een soa-test. Bij twijfel dient Consument contact op te nemen met Ikwilvanmijnsoaaf.nl.
 2. Schade die bij de Consument ontstaat door het niet naleven van gegeven aanwijzingen en de verplichtingen uit dit artikel komen voor zijn/haar eigen rekening, afgezien van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Ikwilvanmijnsoaaf.nl.
 3. De Consument dient er rekening mee te houden dat alle medische testen in een relatief klein deel van de gevallen een incorrecte uitslag kunnen geven. De kans hierop wordt sterk teruggedrongen door het nauwkeurig uitvoeren van de instructies. Maar ook als instructies goed worden opgevolgd kan een valse positieve testuitslag, alsmede een valse negatieve testuitslag, niet in alle gevallen vermeden worden. Daarbij kan het voorkomen dat de medicatie niet aanslaat of dat de Consument resistent is voor de medicatie. De Consument is altijd verantwoordelijk voor wat hij/zij met de uitslag doet. Bij (aanhoudende) klachten, ook na een negatieve testuitslag, dient Consument deze klachten opnieuw te laten onderzoeken door zijn/haar (huis)arts. Ikwilvanmijnsoaaf.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit bovengenoemde oorzaken.
 4. De Consument zal bij een positieve testuitslag in het uitslagenportaal informatie krijgen hoe hij een afspraak in kan plannen met de aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl verbonden BIG geregistreerde arts. Met dat afspraakverzoek geeft de Consument de arts toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. De Consument dient vervolgens beschikbaar te zijn voor het consult met de aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl verbonden BIG geregistreerde arts. Indien de Consument onbereikbaar is geweest voor een consult op 3 verschillende (bel)momenten op 3 verschillende dagen verliest hij/zij zijn recht op het consult en medicatie.

Artikel 9 – De levering

 1. nl zal grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. nl zal zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat haar Producten de dag na de bestelling door Consument bij de Consument bezorgd worden. Bij optimale medewerking van Consument kan de testuitslag bekend zijn binnen 48 uur na de postverzending door Consument van de uitgevoerde test. Hoewel dit in bijna alle gevallen gerealiseerd kan worden is het niet uit te sluiten dat dit soms niet lukt, bijvoorbeeld als gevolg van externe factoren. Ikwilvanmijnsoaaf.nl zal de Consument in dat geval daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Enige beloften met betrekking tot de snelheid van het afronden van het pakket zijn bedoeld als indicatie en niet als garantie.
 1. De levertijd is een vermoedelijke levertijd. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
 2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, dient de Consument aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl een extra redelijke termijn te geven om alsnog te leveren.
 3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de Consument de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.
 4. Als de levering van het Product of de uitvoering van de Dienst wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van de Consument komen, dan wordt de levertermijn in redelijkheid verlengd.

Artikel 10 – Vervoer en aflevering

 1. Ikwilvanmijnsoaaf.nl draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als na aflevering zichtbare beschadigingen worden vastgesteld door de Consument, dan moet de Consument dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 48 uur, melden bij Ikwilvanmijnsoaaf.nl.

Artikel 11 – Betaling, rente en incasso

 1. De Consument dient zijn betalingsverplichting te voltooien op het moment van bestelling, bijvoorbeeld via iDeal. Indien dat niet het geval is, is de Consument het factuurbedrag verschuldigd aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur per e-mail, tenzij ondubbelzinnig anders vermeld in de offerte/op de factuur. Eventuele klachten of reclame schort de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de Consument in gebreke blijft in de betaling binnen de (fatale) betalingstermijn, dan is de Consument van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
 3. Voordat Ikwilvanmijnsoaaf.nl overgaat tot het invorderen van het verschuldigde bedrag zal het eerst nog een betalingsherinnering sturen waarin het de Consument op zijn verzuim wijst. Indien de Consument het verschuldigde bedrag ondanks de aanmaning daartoe niet volledig heeft voldaan is Ikwilvanmijnsoaaf.nl gerechtigd om het verschuldigde bedrag in te vorderen. In dat geval is de Consument, naast de wettelijke rente, tevens de (incasso)kosten verschuldigd aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom (zie daarvoor de BIK staffel).
 4. Ikwilvanmijnsoaaf.nl heeft het recht de door de Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12 – Het Laboratorium en lichaamsmateriaal

 1. Ikwilvanmijnsoaaf.nl werkt samen met een gerenommeerd laboratorium die voldoet aan alle (wettelijke) eisen die de Raad van Accreditatie (RvA) stelt aan medische laboratoria. Het Laboratorium werkt volgens ISO 15189 en is door de RvA geaccrediteerd conform de EN ISO 15189:2012 norm. Het Laboratorium is tevens NEN 7510 gecertificeerd, het normenkader voor Informatiebeveiliging in de zorg.
 2. Ikwilvanmijnsoaaf.nl en het Laboratorium is niet aansprakelijk voor het goede transport van lichaamsmateriaal in de periode voordat het wordt ingenomen door het Laboratorium. Consument is er verantwoordelijk voor dat de af te geven lichaamsmaterialen afkomstig zijn van de Consument zelf en dat deze op een adequate wijze volgens instructies vrijwillig zijn afgenomen.
 3. Het Laboratorium kan het van de Consument ontvangen lichaamsmateriaal bewaren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften en termijnen. Het ontvangen lichaamsmateriaal wordt eigendom van het Laboratorium mits het materiaal niet meer tot personen herleidbaar is. Het Laboratorium mag dit materiaal in dat geval dan ook vernietigen en/of ter beschikking stellen aan derden voor wetenschappelijke doeleinden.
 4. De identiteit van de Consument is in beginsel niet bekend bij het Laboratorium.
 5. Aangezien het Laboratorium dus geen direct contact heeft met de Consument verzet de aard van de rechtsbetrekking zich tegen toepasselijkheid van de volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek: Artikel 7:447 (vertegenwoordiging minderjarige), Artikel 7:448 (informatieplicht), Artikel 7:449 (recht om niet te weten), Artikel 7:450 (toestemming), Artikel 7:451 (vastleggen toestemming), Artikel 7:459 (privacy Consument), Artikel 7:460 (opzegverbod), Artikel 7:462 (centrale aansprakelijkheid), Artikel 7:465 (wilsonbekwamen), Artikel 7:466 (noodsituaties). Toepasselijkheid van artikel 7:463 BW houdt niet een verbod tot uitsluiting van de aansprakelijkheid ten opzichte van de Consument in.

Artikel 13 – Het herroepingsrecht en annuleren

 1. Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, is annulering in principe niet mogelijk.Als de Consument annuleert is Ikwilvanmijnsoaaf.nl niet verplicht deze annulering te accepteren.
 2. De Consument kan een Overeenkomst, indien deze niet is uitgezonderd van het herroepingsrecht, met betrekking tot de aankoop van een Product – al dan niet gecombineerd met een dienst – gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 3. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het Product door de Consument is ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of namens de Consument is ontvangen.
 4. Als Ikwilvanmijnsoaaf.nl de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, en het herroepingsrecht is van toepassing, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van vastgestelde bedenktijd. Zodra Ikwilvanmijnsoaaf.nl alsnog de bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Bij een (soa)test mag de verpakking niet worden geopend, aangezien de test dan niet meer bruikbaar is. Een geopende verpakking kan dus niet worden geretourneerd.
 2. Als de Consument verder gaat dan hierboven omschreven, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het Product.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Ikwilvanmijnsoaaf.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ikwilvanmijnsoaaf.nl. Dit hoeft niet als Ikwilvanmijnsoaaf.nl heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft op tijd geretourneerd als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ikwilvanmijnsoaaf.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. Bij een overeenkomst op afstand draagt de Consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 6. Als de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de Consument de uitgevoerde Dienst tot het moment van herroeping.
 7. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
  1. nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
  2. de Consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
 8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Verplichtingen van Ikwilvanmijnsoaaf.nl bij herroeping

 1. Als Ikwilvanmijnsoaaf.nl herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
 2. nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief berekende leveringskosten (enkel levering naar de Consument), uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen, behalve als Ikwilvanmijnsoaaf.nl het Product zelf afhaalt of de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden. Als de Consument kan aantonen dat het Product is teruggezonden maar het komt niet aan bij Ikwilvanmijnsoaaf.nl, dan zal de Consument het door hem ingeschakelde vervoerbedrijf verzoeken een onderzoek te doen naar de vermissing van het Product.
 3. nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ikwilvanmijnsoaaf.nl de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. nl kan de navolgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht, en doet dit ook, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht; en
  3. nl de Consument een bevestiging van de overeenkomst en de verklaring zoals bedoeld in het vorige lid heeft verstrekt.
 3. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 4. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Hier vallen ook geopende ((medische) soa-)tests onder.
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten.

Artikel 14 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, extreme weersomstandigheden, ziekte van een aanzienlijk deel van de werknemers van Ikwilvanmijnsoaaf.nl of van de door Ikwilvanmijnsoaaf.nl ingeschakelde personen of derden, tekorten of leveringsproblemen bij de leverancier van Ikwilvanmijnsoaaf.nl en/of het Laboratorium, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ikwilvanmijnsoaaf.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ikwilvanmijnsoaaf.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 1. Als nakoming van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een hierboven genoemde oorzaak, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Als nakoming van de Overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten, of geduld betrachten, om de Overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit, of duurt de onmogelijkheid redelijkerwijs te lang, dan hebben zij het recht om de Overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden conform de wetgeving rondom overmacht
 3. In geval van onvoorziene omstandigheden zullen partijen in onderling overleg treden om te komen tot een wederzijds geaccepteerde oplossing.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de Consument aantoont dat hij schade heeft geleden dor een handelen of nalaten van Ikwilvanmijnsoaaf.nl die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, en waarvoor Ikwilvanmijnsoaaf.nl wettelijk voor de schade aansprakelijk zou zijn, is Ikwilvanmijnsoaaf.nl voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal € 2.500, tenzij de Consument de voor hem/haar geldende voorschriften niet heeft opgevolgd of anderszins de schade voor zijn/haar eigen rekening behoort te komen.
 2. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. Ikwilvanmijnsoaaf.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en vertraging.
 3. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Ikwilvanmijnsoaaf.nl of haar ondergeschikten.
 4. nl heeft te allen tijde het recht om de door de Consument te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 5. Indien Consument geen Consument is, sluit Ikwilvanmijnsoaaf.nl, voor zover de redelijkheid en billijkheid het toelaat, haar aansprakelijkheid volledig uit, behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid aan de zijde van Ikwilvanmijnsoaaf.nl.

Artikel 16 – Diversen

 1. Indien Ikwilvanmijnsoaaf.nl een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat Ikwilvanmijnsoaaf.nl afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Consument wel af te dwingen.
 2. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van de Consument uit welke hoofde dan ook jegens Ikwilvanmijnsoaaf.nl in verband met de Overeenkomst in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de Consument bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. De weggevallen bepaling(en) worden dan ingevuld naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
 4. Voor zover van toepassing wordt het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De Overeenkomst en dus ook deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, tenzij een andere rechter bevoegd is op basis van dwingend (consumenten)recht.