Privacy en anonimiteit

Ik wil van mijn SOA af

Privacyverklaring

Ikwilvanmijnsoaaf.nl (hierna ook aangeduid met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) hecht belang aan de bescherming van jouw privacy. De bij onze service verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregels en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Ikwilvanmijnsoaaf.nl verwerkt persoonsgegevens en is gebonden aan de regels omtrent privacy zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).
Indien je een betrokkene (klant) bent raden we je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Waarom heeft Ikwilvanmijnsoaaf.nl deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring leggen wij zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en onder welke wettelijke grondslag. Hiermee wordt door Ikwilvanmijnsoaaf.nl uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Ikwilvanmijnsoaaf.nl verwerkt.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerken?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’) kan worden geïdentificeerd. Het verwerken van persoonsgegevens is het verrichten van handelingen met de persoonsgegevens van een betrokkene, zoals het ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen van die persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij of de verkoper van de door jouw gekochte producten/diensten onze diensten gebruikt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken zijn:

 • basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam;
 • contactgegevens zoals jouw adres, (mobiele) telefoonnummer en emailadres;
 • technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
 • monsters en gekoppelde gedepersonaliseerde persoonsgegevens van de betrokkene om de aangevraagde diagnostische testen te kunnen uitvoeren;
 • Ikwilvanmijnsoaaf.nl gelieerde BIG-geregistreerde arts verwerkt ook uw testuitslag indien u deze opstuurt naar hem/haar.

Wij proberen om niet meer persoonsgegevens te verzamelen dan wij nodig hebben.

4. Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

In bijna alle gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens van jou verkrijgen, bijvoorbeeld als je:

 • onze website (www.Ikwilvanmijnsoaaf.nl, hierna: “Website”) bezoekt;
 • een bestelling doet via onze Website;
 • een formulier op onze Website invult, zoals voor inschrijving op onze nieuwsbrief;
 • bij ons solliciteert;
 • je persoonlijke informatie vertelt tijdens (telefoon)gesprekken, emailcontact met ons of meedoet aan enquêtes;
 • een vertegenwoordiger bent van onze zakelijke relatie(s) en/of (potentiële) klant(en);
 • een (voormalig) werknemer bent;
 • een afspraakverzoek voor een consult stuurt naar de aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl gelieerde BIG-geregistreerde arts.

5. Met welk doel (en onder welke grondslag) verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze klanten onze service aan te bieden en om ze daarbij de best mogelijke ervaring te bieden. Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een ‘wettelijke grondslag’ bestaat. Hieronder wordt per doeleinde (van de verwerking) tevens beschreven op basis van welke grondslag (uit art. 6 van de AVG) deze plaatsvindt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Voor het verwerken van jouw bestelling en het uitvoeren van onze service

Om ervoor te zorgen dat onze producten naar het juiste adres en bij de juiste geadresseerde worden afgeleverd is het noodzakelijk dat je aan

Ikwilvanmijnsoaaf.nl jouw persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • om je bestelling te (laten) verwerken en te laten bezorgen;
 • om de betaling van je bestelling te beheren. Let wel, betaalgegevens (creditcardnummer en/of bankrekeninggegevens) worden niet door ons verwerkt maar rechtstreeks door de aanbieders van de betaaldiensten, zoals iDeal, Mollie of Klarna. Voor de omgang van deze bedrijven met jouw persoonsgegevens dient de privacyverklaring van het desbetreffende betaalbedrijf geraadpleegd te worden;
 • om het consult bij de aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl gelieerde BIGgeregistreerde arts in te plannen. Let op: alleen de arts ziet uw persoonsgegevens in combinatie met een positieve soa-test in een beschermde online omgeving nadat hij/zij uw bericht daartoe krijgt. De arts heeft een medisch beroepsgeheim;
 • om de medicatie te bestellen bij de apotheek.

De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die je hebt met Ikwilvanmijnsoaaf.nl. Voor het consult met de arts is toestemming ook de wettelijke grondslag.

 • Voor het sturen van onze nieuwsbrief en/of andere commerciële berichten

Het is mogelijk dat Ikwilvanmijnsoaaf.nl jouw persoonsgegevens (enkel jouw emailadres) ook gebruikt voor direct marketing- en communicatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je berichten te sturen over voor jou relevante aanbiedingen van Ikwilvanmijnsoaaf.nl of daaraan gelieerde ondernemingen.

De verwerking vindt in dit geval plaats op grond van een gerechtvaardigd belang. In het geval je geen klant bent, maar wel op de Website hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief/marketing wilt ontvangen dan is de grondslag de door jou gegeven toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen. Deze toestemming kan op elk moment weer worden ingetrokken.

 • Voor het verbeteren en analyseren van onze Website

Sommige persoonsgegevens (die worden verkregen door middel van cookies) verwerkt Ikwilvanmijnsoaaf.nl om de Website te monitoren en te verbeteren, statistieken te verzamelen en de Website te beveiligen. Deze verwerkingen vinden plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, zodat de Website goed werkt en steeds beter kan worden. Indien het tracking-cookies betreffen wordt voorafgaand toestemming gevraagd via de cookie-banner. Dan vindt de verwerking plaats op basis van geïnformeerde gegeven toestemming.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer wordt gezet op het moment dat je de Website bezoekt. Hiermee kunnen we gegevens verzamelen, zoals jouw IP-adres en jouw surfgedrag.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

We zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Het kan nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens wel om andere redenen delen met derden. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • voor het verwerken van betalingen, met onder andere iDeal;
 • voor het verwerken van postverzendingen, met onder andere PostNL;
 • voor het managen van onze nieuwsbrief, met ChimpMail;
 • voor het medische consult van de aan Ikwilvanmijnsoaaf.nl gelieerde BIGgeregistreerde arts;
 • voor het bestellen van de medicatie op recept bij Benu apotheken;
 • om aan eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

In bovenstaande gevallen zijn deze derde partijen verwerker en verstrekken wij aan hen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om de dienst uit te laten voeren. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor andere doeleinden. Zodra zij jouw gegevens niet langer meer nodig hebben voor het verlenen van de service hebben wij afgesproken dat zij jouw gegevens direct na het afronden van hun verplichtingen dienen te verwijderen, of eventueel te bewaren in geanonimiseerde vorm.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.  Als een van onze externe dienstverleners persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen. Zie voor de behandelwijze van persoonsgegevens van deze externe partijen diens privacyverklaring.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij vinden discretie en privacy erg belangrijk. Wij bewaren jouw persoonsgegevens (behalve het e-mailadres) dan ook niet langer in een herleidbare vorm dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt. Na het afronden van het soa-testpakket worden deze persoonsgegevens dan ook verwijderd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht (zoals die van de administratie van 7 jaar) dan houden wij die termijnen aan. De persoonsgegevens worden in dat geval na de bewaarplicht op correcte wijze vernietigd, tenzij een specifieke wettelijke grondslag ons noodzaakt om jouw gegevens toch nog langer te bewaren.

8. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Het systeem van Ikwilvanmijnsoaaf.nl om de veiligheid van jouw

persoonsgegevens te waarborgen is als volgt. De partij(en) die de postverzending van jouw zelftest verzorgen hebben enkel de door jou opgegeven naam en het adres van de geadresseerde. De zelftest bevat een nummer, weergegeven op de testbuis. Wanneer het laboratorium de uitgevoerde test binnenkrijgt is deze bij het laboratorium enkel bekend onder dit nummer.

De laboratoriumtesten worden uitgevoerd zonder dat er tot personen herleidbare gegevens bekend zijn in het laboratorium. De nummers van de testen worden niet zichtbaar voor medewerkers van het laboratorium, en worden versleuteld opgeslagen, waardoor een zekere anonimiteit wordt gewaarborgd over welke test er is uitgevoerd. Resultaten(nog steeds enkel gekoppeld aan het buisnummer)  kunnen worden ingezien in een beveiligd online portaal

(result.ikwilvanmijnsoaaf.nl). Bij een positieve testuitslag staat in het uitslagrapport een instructie hoe de betrokkene een afspraak in kan plannen met de arts voor het consult. Met het opsturen van het afspraakverzoek geeft de betrokkene toestemming voor het verwerken van de zijn/haar persoonsgegevens door de arts ten behoeve van het consult.

Los van het bovenstaande hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn onder andere (maar niet beperkt tot):

 • beveiligde netwerkverbindingen (SSL);
 • opslag van persoonsgegevens in beveiligde digitale cloudomgeving;
 • toegang tot persoonsgegevens is beperkt met wachtwoorden en tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • actuele back-ups;
 • firewalls;
 • virusscanners;
 • software updates;

Als je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens en/of er aanwijzingen zijn van misbruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via [email protected].

9. Geldt deze privacyverklaring ook voor de sites waarnaar wordt gelinkt?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

10. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende privacy rechten:

 • het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om een gegevensexport op te vragen van jouw persoonsgegevens;
 • het recht om correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Een verzoek kan je indienen via de mail bij [email protected]. Je dient in jouw verzoek te vermelden op welke grond je het verzoek indient. Wij nemen jouw verzoek vervolgens binnen vier weken in behandeling.

Voordat wij jouw verzoek kunnen honoreren dienen wij wel eerst jouw identiteit te controleren. Wij willen immers voorkomen dat wij iemand toegang geven tot de persoonsgegevens van een ander. Dit doen we aan de hand van zogenaamde two-factorauthenticatie, op basis van de persoonsgegevens die we eventueel nog van jou hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bevestiging van jouw verzoek per sms via het bij ons bekende telefoonnummer of het door jou beantwoorden van bepaalde verificatievragen.

Ook heb je het recht om eventuele vragen/klachten in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

11. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Als je meer wilt weten of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je (schriftelijk) contact met ons opnemen via: [email protected]. De overige contactgegevens van ons zijn:

 • Ikwilvanmijnsoaaf.nl
 • Keizersgracht 391A
 • 1016EJ Amsterdam

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 januari 2024.